30%
آموزش رقص باله
30%
20%
پیشروان هنر
20%
اجرای آئین های سنتی ( آذربایجانی)
20%
تدیس خصوصی خوشنویسی
20%