جشنواره زمستانه مرکز پوست وزیبایی دکتر اسلامی
40%
لیزر موهای زائد در مرکز زیبایی لیانا
50%
40%
لیزر ایران
پاسداران
لیزر ایران
40%
افشان کلینیک
50%
کلینیک تخصصی پوست دکتر زی
50%
لیزر دکتر آزاده محمد پور یزدی
80%