تاسیسات فنی پیش یار
30%
موسسه حرارتی و برودتی ایران صنعت
10%