قالیشویی فارسی
10%
قالیشویی امین
10%
قالیشویی پاک مهر
10%
کارخانه قالیشویی الوند
25%
قالیشویی تورنگ
35%
شرکت قالیشویی مهرگان
10%
شرکت پاکینه گستر پایتخت
15%
قالیشویی تیرداد
30%