قالیشویی فارسی
10%
قالیشویی امین
10%
مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل ارسطو

قالیشویی پاک مهر
10%
کارخانه قالیشویی الوند
25%
دفتر خدماتی پاکان برتر پایتخت
10%
قالیشویی تورنگ
35%
20%
موسسه طپش
ولیعصر
موسسه طپش
20%
شرکت قالیشویی مهرگان
10%
شرکت پاکینه گستر پایتخت
15%
قالیشویی تیرداد
30%