شرکت آذین گستران
30%
دفتر خدمات ساختمانی کیائی
15%
شرکت ساختمانی آرا امید
30%